Sample photo
Přejít na Xypex

Obecné údaje

Ampule s injektážním roztokem FREEZTEQ DPC jsou standardně dodávány v kartónových krabicích po 250 kusech. Jedno balení vystačí pro ošetření cca 4,0 bm zdi z plných cihel při tloušťce konstrukce 450 mm.
U každého balení je přiložen návod na použití hmoty FREEZTEQ DPC včetně bezpečnostních pokynů. Obecné podmínky aplikace jsou v souladu s typem beztlakové injektáže dle Směrnice WTA-CZ 4-4-96 - Injektáž zdiva proti kapilární vlhkosti.
Injektážní roztok FREEZTEQ DPC je prodáván převážně volným prodejem nebo specializovaným obchodním partnerům.
Vhodným zařízením pro zmrazení obsahu ampulí před jejich aplikací je například obyčejná mraznička pro domácnost. Ampule se aplikují zásadně ve stavu zcela zmrazeném (cca po 24 hodinách po uložení do mrazícího prostoru).
Injektážní hmota FREEZTEQ DPC je silně alkalická, proto je nutné při manipulaci s ampulemi používat ochranné gumové rukavice a dodržovat pokyny, uvedené v návodu pro použití. Jiná rizika z rozlití do okolního prostředí nebo fyzického styku s pokožkou pracovníka jsou snížena na minimum, protože aktivní roztok je v době aplikace do otvorů ve zdivu ve zmrazeném stavu.


Příprava aplikace

 • Výška aplikace hmoty FREEZTEQ DPC
 • Je-li podlaha v objektu betonová (nerozebíratelná), doporučuje se vyvrtat otvory pro aplikaci ampulí do nejbližší maltové spáry nad horní úrovní podlahy - cca do 75 mm nad úrovní podlahy (obr. 1).
 • Je-li podlaha provedena dřevěná plovoucí, doporučuje se vyvrtat otvory v interiéru tak nízko, jak jen je to možné, případně z exteriéru cca 150 mm nad úrovní okolního terénu (obr. 2.-3).
 • Je třeba zajistit, aby vnější úroveň terénu byla nejméně 150 mm pod horní úrovní vnitřní podlahy (obr. 4).
 • Vnitřní stěny v objektu se doporučuje ošetřovat co možno nejblíže u podlahy (v nejnižší vrstvě maltové spáry nad podlahou).
 • Doplňkové vertikální clony se umísťují tam, kde je to nezbytné pro zabezpečení funkce horizontální izolace v ošetřených stěnách od účinku vzlínající vlhkostí, například v sousedních zdech anebo k udržení těsného spojení mezi horizontálními vlhkuvzdornými bariérami na různých výškových úrovních (obr.5).
 • Vnitřní omítku zasaženou vlhkostí a hygroskopickými solemi je nutno vždy odstranit do výšky nejméně 500 mm nad zjevnou hranici vzlínající vlhkosti a suť ihned odstranit do bezpečné vzdálenosti od ošetřovaného místa, případně uložit na skládku. Doporučuje se odstranit podlahové lišty kolem vnitřních stěn, případně i povrchové vrstvy podlahy a jiné konstrukce tak, aby se co nejníže odkryla oblast pro ošetření injektážní hmotou. Na vnější straně obvodových zdí se doporučuje rovněž odstranit poškozenou omítku a všechny obkladové materiály v úrovni zasažené zdi vlhkostí.

Provedení aplikace

 • Ve vybraných místech zdí dle návodu v bodu 1 se v horizontálním směru vyvrtají otvory o průměru 22 mm v odstupech po 100 až 110 mm (obr. 6). Obvykle se provedou v maltové ložné spáře v úrovni zvolené vrstvy kusového staviva, až do hloubky sahající 25 až 35 mm od opačné strany zdi. Vnitřní stěny lze ošetřovat pouze z jedné nebo druhé strany podle přístupnosti, vnější stěny se zpravidla ošetřují z vnějšku. Je-li ve stěně v průběhu prací shledána dutina či drťová výplň, nebo je-li provedena jako sendvič či v tloušťce přesahující
 • Do každého připraveného otvoru se postupně vkládají zmrzlé ampule s injektážní hmotou FREEZTEQ DPC a toto se opakuje 4x, vždy po předchozím rozmrznutí a vsáknutí hmoty do zdiva kolem otvorů. Před aplikací ampule se ustřihne jeden konec jejího plastikového obalu (obr. 7) zmrazený obsah ampule se mírným tlakem vsunuje do připraveného otvoru. Takto se v jedné operaci zaplní celá délka vyvrtaného otvoru - ampule ve zmrzlém stavu lze lámat na potřebné délky pro zaplnění vrtů. Po vsunutí poslední ampule či její části zůstane otvor otevřený, neutěsňuje se. Manipulovat s ampulemi je možno pouze v gumových rukavicích.
 • V kamenných zdech s dutinami vyplněnými drtí se vrtají otvory o průměru 22 mm z obou stran tak, aby se v drťové výplni překrývaly. Stěny se nevrtají do stejné hloubky jako obvykle, ale jen tolik, aby se vrtané díry překrývaly asi o 50 mm. Do těchto otvorů se pak dávkuje požadovaný počet ampulí.
 • Ve zdech s nepravidelnou ložnou spárou se volí pro vytvoření clony horizontální pás široký 100 až 150 mm. Otvory se vyvrtávají jako obvykle horizontálně do maltových spár ve vzdálenosti nejvíce 110 mm od sebe. Všechny otvory musí být v mezích 100 až 150 mm širokého pásu a plní se opakovaně ampulemi jako v předchozích případech.

Úprava míst injektáže

 • Jestliže byly injektážní otvory vyvrtány zevnitř a jsou v obvyklé úrovni pro soklové podlahové lišty, mohou se nechat otevřené a soklová podlahová lišta může být připevněna běžným způsobem např. do hmoždinek. Pokud se nepoužije lišta nebo byly otvory vyvrtány zvnějšku, vyplní se cementovou maltou. Doporučuje se toto provést nejpozději do jednoho měsíce od aplikace injektážního roztoku.
 • Injektážní hmota FREEZTEQ DPC může při aplikaci vytvořit skvrny na zdivu ve formě bílého výkvětu, který lze neutralizovat slabou kyselinou, např. octem. Hmota při nekontrolovatelném rozmrznutí může poškodit stávající malbu - při potřísnění zdi mimo místo aplikace se doporučuje její okamžité omytí.
 • Injektážní hmota FREEZTEQ DPC nereaguje s pěnovým polystyrénem a nepoškozuje případné stávající části asfaltových izolací.
© 2004 DEVELOPSTUDIO.com