Xypex - Vodonepropustnost betonu a ochrana betonových konstrukcí

Další značky: FREEZTEQ

XYPEX® ConcentrateVýrobce

Xypex CE s.r.o.
Thákurova 7, 160 00 Praha 6
v licenci:
XYPEX CHEMICAL CORPORATION,
1371 Mayfield Place,
Richmond B.C. CANADA V6V 2G9


Distributor pro ČR

NEKAP s.r.o.
kancelář: Thákurova 7, 160 00 Praha 6
tel.: 233 323 902, 224 316 107
fax: 224 313 212
e-mail: info@nekap.cz
www.nekap.cz

Charakteristika

Jedná se o kompozitní směs portlandského cementu s velmi jemným křemičitým pískem a aktivní chemickou bází Xypex® Concetrate, která v kapilárním systému betonu iniciuje růst vláknitých krystalů na molekulární úrovni a trvale zaceluje transportní cesty pro kapalná média. Tím vytváří z běžného betonu trvale účinný systém, nepropustný pro tlakovou vodu, odolný naftě, olejům a jejich derivátům i řadě průmyslovým chemikáliím.

Vlastnosti výrobku

Nepropustnost pro vodu (ČSN EN 12390-8)min. 0,8 MPa
Sypná hmotnost suché směsi (ČSN EN 1097-3)1.100 ± 50 kg.m-3
Doba zpracovatelnosti při +20 °C a 50 % R.V.max. 0,3 hod

Příprava podkladu

Podklad musí být předem dostatečně nasycen vodou, zbaven všech nečistot, prachu, cementových šlemů, příp. mírně zdrsněn, aby byl zpřístupněn kapilární systém betonu, nesmí být mastný a zatížen stojící vodou.

Zpracování

Kompozit Xypex® Concentrate se míchá s pitnou vodou ručně nebo vrtačkou s míchadlem (250-300 ot/min.), v poměru 5 : 2 (objemově) pro aplikaci nátěrem, 5 : 3 pro aplikaci nástřikem. Nanáší se na betonový povrch štětkou nebo stříkací pistolí v tloušťce min. 1 mm (orientační spotřeba je 0,65-1,0 kg.m-2). Optimální doba zpracovatelnosti připravené čerstvé hmoty je 30 minut, dodatečné přidávání vody není přípustné. Podrobný návod je uveden v Technologické příručce Xypex®, který je závazný pro poskytované záruční podmínky.

Ošetřování

Čerstvě ošetřené povrchy betonu kompozitem Xypex® Concentrate musí být účinně chráněny před sluncem, deštěm a vysušujícím větrem. Teplota vzduchu a podkladu při aplikaci musí být v rozmezí +5 °C až + 35 °C. Teplota prostředí by neměla klesnout po aplikaci pod +4 °C po dobu min. 48 hodin. Po zavadnutí aplikace se doporučuje provádět časté vlhčení jemným postřikem povrchu pitnou vodou po dobu min. 3 dnů a umožnit volný přístup vzduchu (nesmí se těsně zakrývat parotěsnými PE fóliemi). Zatížení ošetřeného betonu tlakem vody je možné až po min. 12 dnech po aplikaci (v případě agresivních médií až po 18 dnech). Další povrchové úpravy ošetřené betonové konstrukce jsou možné, při respektování pokynů v Technologické příručce Xypex®.

Oblast využití

Na betonové konstrukce všeho druhu.Ve spodních stavbách proti vlhkosti i tlakové vodě, jako náhrada klasických izolací. Jako chemická ochrana nádrží v objektech ČOV, úpravnách vody, parovodech, naftovém hospodářství, ČS, stáčištích ropných látek atd. Využívá se jako účinná izolační ochrana geometricky složitých nebo obtížně přístupných betonových konstrukcí, např. skeletových staveb, mostů, kolektorů, tunelů, skladišť jaderného odpadu ap.

Doplňující informace

Teplotní zátěž trvalá-32 °C až 130 °C
Teplotní zátěž periodická-185 °C až 1.530 °C
Odolnost proti chemikáliím (periodická zátěž)pH = 2-12
Odolnost proti chemikáliím (trvalá zátěž)pH = 3-11

Hygiena práce

Směs je alkalická, netoxická, schválena k použití na pitnou vodu. Při zasažení očí je nutno vypláchnout proudem čisté vody a ihned vyhledat lékaře. Při požití ihned vypít 3 až 4 sklenice mléka nebo vody, nevyvolávat zvracení a ihned vyhledat lékaře. Doporučuje se používat při práci běžné osobní ochranné pomůcky. Při styku pokožkou omýt mýdlem a pokožku ošetřit regeneračním krémem.

Skladování

V původních neporušených obalech v suchém prostředí při min. teplotě +5 °C. Při dodržení skladovacích podmínek je na materiál balený v plechovkách poskytována záruka 1 rok od data prodeje, na materiál balený v pytlích 6 měsíců od data prodeje.

Balení

v plechovkách s PE vložkou, hmotnost 25 kg
v plastových kbelících, hmotnost 5 kg
v papírových pytlích s PE vložkou, hmotnost 20 kg

Certifikace

Výrobek je značen CE. Certifikace výrobku provedena OS BSI č. 0086, Osvědčení o shodě řízení výroby č. 0086-CPD-511456.


NEKAP, spol. s r.o. - Výhradní prodejce v ČR
Thákurova 7, Praha 6, e-mail: info@xypex.cz
Tel.: 233 323 902, 224 316 107, fax: 224 313 212


Xypex Chemical Corporation

www.xypex.com
© NEKAP, spol. s r.o. - Mapa stránek