Xypex - Vodonepropustnost betonu a ochrana betonových konstrukcí

Další značky: FREEZTEQ

XYPEX® ModifiedVýrobce

Xypex CE s.r.o.
Thákurova 7, 160 00 Praha 6
v licenci:
XYPEX CHEMICAL CORPORATION,
1371 Mayfield Place,
Richmond B.C. CANADA V6V 2G9


Distributor pro ČR

NEKAP s.r.o.
kancelář: Thákurova 7, 160 00 Praha 6
tel.: 233 323 902, 224 316 107
fax: 224 313 212
e-mail: info@nekap.cz
www.nekap.cz

Charakteristika

Jedná se o kompozitní směs portlandského cementu s velmi jemným křemičitým pískem a aktivní chemickou bází Xypex® Modified, která v kapilárním systému betonu iniciuje růst vláknitých krystalů na molekulární úrovni a trvale zaceluje transportní cesty pro kapalná média. Tím vytváří z běžného betonu trvale účinný systém, nepropustný pro vodu, odolný naftě, olejům a jejich derivátům i řadě průmyslovým chemikáliím. Používá se zejména jako druhá vrstva pro zesílení účinnosti kompozitu Xypex® Concentrate nebo i samostatně na méně zatížené podklady.

Vlastnosti výrobku

Nepropustnost pro vodu – v kombinaci s Xypex® Concentrate (ČSN EN 12390-8)min. 1,2 MPa
Sypná hmotnost suché směsi (ČSN EN 1097-3)1.150 kg.m-3
Doba zpracovatelnosti při +20 °C a 50 % R.V.max. 0,3 hod

Příprava podkladu

Aplikuje se na zavadnutý, příp. mírně zvlhčený čerstvý nátěr podkladu kompozitem Xypex® Concentrate V případě samostatné aplikace na podklad, musí být tento nasycen vodou, zbaven všech nečistot, prachu, cementových šlemů, příp. mírně zdrsněný, aby byl zpřístupněn kapilární systém betonu, nesmí být mastný a zatížen stojící vodou.

Zpracování

Kompozit Xypex® Modified se míchá s pitnou vodou v poměru 5 : 2 (objemově) ručně nebo vrtačkou s míchadlem (250–300 ot/min.). Nanáší se na betonový povrch štětkou nebo stříkací pistolí (orientační spotřeba 0,6–0,8 kg.m-2). Optimální doba zpracovatelnosti čerstvé hmoty je 20 minut, dodatečné přidávání vody není přípustné. Teplota vzduchu a podkladu při aplikaci musí být +5 °C až +35 °C. Podrobný návod je uveden v Technologické příručce Xypex®, který je závazný pro poskytované záruční podmínky.

Ošetřování

Čerstvě ošetřené povrchy betonu kompozitem Xypex® Modified musí být účinně chráněny před sluncem, deštěm a vysušujícím větrem. Teplota prostředí by neměla klesnout po aplikaci pod +4 °C po dobu min. 48 hodin. o zavadnutí aplikace se doporučuje provádět časté vlhčení jemným postřikem povrchu pitnou vodou po dobu min. 3 dnů a umožnit volný přístup vzduchu (nesmí se těsně zakrývat parotěsnými PE fóliemi). Zatížení ošetřeného betonu tlakem vody je možné až po min. 12 dnech po aplikaci (v případě agresivních médií až po 18 dnech). Další povrchové úpravy ošetřené betonové konstrukce jsou možné, při respektování pokynů v Technologické příručce Xypex®.

Oblast využití

Na betonové konstrukce všeho druhu. Ve spodních stavbách samostatně proti zemní vlhkosti, proti tlakové vodě a agresivním médiím pouze jako druhý nátěr nebo nástřik na kompozit Xypex® Concentrate pro zesíleníochranných účinků a zvýšení odolnosti betonových konstrukcí. V kombinaci lze aplikovat na všechny jímky pro znečištěnou vodu, na úpravny vody a potrubní rozvody, naftová hospodářství, ČS, stáčiště ropných látek, izolace skeletových konstrukcí, mostů, kolektorů ap. Samostatná aplikace nástřikem se používá též k ochraně povrchu betonových konstrukcí v prostorách se zvýšenou nebo velmi vysokou vzdušnou vlhkostí.

Doplňující informace

Teplotní zátěž trvalá-32 °C až 130 °C
Teplotní zátěž periodická-185 °C až 1.530 °C
Odolnost proti chemikáliím (periodická zátěž)pH = 2-12
Odolnost proti chemikáliím (trvalá zátěž)pH = 3-11

Hygiena práce

Směs je alkalická, netoxická, schválena k použití na pitnou vodu. Při zasažení očí je nutno vypláchnout proudem čisté vody a ihned vyhledat lékaře. Při požití ihned vypít 3 až 4 sklenice mléka nebo vody, nevyvolávat zvracenía ihned vyhledat lékaře. Doporučuje se používat při práci běžné osobní ochranné pomůcky. Při styku s pokožkou omýt mýdlem a pokožku ošetřit regeneračním krémem.

Skladování

V původních neporušených obalech v suchém prostředí při min. teplotě +5 °C. Při dodržení skladovacích podmínek je na výrobek poskytována záruka 1 rok od data prodeje.

Balení

V plechovkách s PE vložkou, hmotnost 25 kg.

Certifikace

Výrobek je certifikován AO 227 dle zákona č.22/1997 Sb., číslo certifikátu C5-05-0255 ze dne 19.4.2005.


NEKAP, spol. s r.o. - Výhradní prodejce v ČR
Thákurova 7, Praha 6, e-mail: info@xypex.cz
Tel.: 233 323 902, 224 316 107, fax: 224 313 212


Xypex Chemical Corporation

www.xypex.com
© NEKAP, spol. s r.o. - Mapa stránek